رویداد ها

تئاتر هانیل

پلاتو استاد امیری

قیمت: 15 هزار تومان

مشاهده و خرید بلیت

نمایش عروسی خون

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 12 هزار تومان

برگزار شد

نمایش خانه ی متروک

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 12 هزار تومان

برگزار شد

تور - (سی امین جشنواره تئاتر استانی بوشهر)

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین -

پلاتو استاد امیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

تعزیه ای در باب خودکشی عبدالجلیل گروس

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

کمدی استشمامات - (سی امین جشنواره تئاتر

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

نپتا - (سی امین جشنواره تئاتر استانی بوشهر)

پلاتو استاد امیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

بازگشت تارزان - (سی امین جشنواره تئاتر

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

مبارزه زن ماهیگیر - (سی امین جشنواره تئاتر

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

به چرک می نشیند - (سی امین جشنواره تئاتر

پلاتو استاد امیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

دالتون ها - (سی امین جشنواره تئاتر استانی

پلاتو استاد امیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد

همیشه باید طرف مرده رو گرفت -

پلاتوی استاد صغیری

قیمت: 10 هزار تومان

برگزار شد
نماد اعتماد الکترونیکی